Operační program výzkum, vývoj a vzdělání

Projekt SPECIÁLNÍ PEDAGOG je spolufinancován Evropskou unií.

Přispívá ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Díky programu je možné financovat plat speciálního pedagoga pro všechny běžné třídy (Mgr.Petra Řeháková), dále  bylo možné vyškolit učitelku (Radka Přibylová) jako logopedického asistenta. Proběhlo školení pedagogů v rámci čtenářeké pregramotnosti v mateřské škole.

Byly pořízeny didaktické pomůcky na rozvoj řečových dovedností dětí, tablety s logopedickými výukovými programy a elektronické tužky a další pomůcky průběžně dokupujeme.

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT