Ve školním roce 2017/2018 zajišťuje logopedickou péči na speciálních třídách Mgr. Martina Roflíková. 

V průběhu září probíhá seznámení s jednotlivými dětmi a také speciálně pedagogická diagnostika, která je nutná pro individuální sestavení plánu rozvoje dítěte. Kromě zhodnocení artikulace je u dětí dále hodnocema motorika mluvidel, sluchové vnímání, zrakové vnímání, aktivní a pasivní slovní zásoba, porozumění, jemná motorika, hrubá motorika, grafomotorika, apod. Všechny tyto aspekty jsou nezbytné pro všestranný rozvoj dítěte.

Mgr. Martina Roflíková zajišťuje logopedickou intervenci u dětí ze speciálních tříd. V případě jakýchkoliv dotazů můžete Mgr. Roflíkovou kontaktovat prostřednictvím e-mailu m.roflikova@seznam.cz.

Rovrh logopedické péče ve speciálních třídách:

PONDĚLÍ    8:00 - 11:45 MŠ FIALKA (třída Rybičky)

ÚTERÝ        8:00 - 11:45 MŠ DUHA (třída Lísteček)

STŘEDA     8:00 - 11:45 MŠ DUHA (třída Kytička)

ČTVRTEK   8:00 - 11:45 MŠ FIALKA (třída Myšičky)

PÁTEK        8:00 - 9:00 Konzultace pro rodiče (po předchozí domluvě)

 

Na základě OP VVV  dotačního programu pracuje  v naší MŠ  speciální pedagog paní Mgr. Petra Řeháková. 

Mgr. Petra Řeháková zajišťuje speciální péči a logopedickou intervenci u dětí z běžných tříd. V případě jakýchkoliv dotazů můžete Mgr. Řehákovou kontaktovat prostřednictvím e-mailu amelitob@seznam.cz.

Speciální péče
V naší mateřské škole probíhá speciální péče zaměřená na rozvoj komunikace školním speciálním pedagogem a vyškolenými logopedickými asistentkami. Péče probíhá na všech pracovištích MŠ. V každé budově je vyhrazena pracovna, která je vybavena speciálními pomůckami. Děti zde mají klidné a příjemné prostředí, ve kterém se mohou plně soustředit na rozvoj psychických funkcí a komunikačních dovedností.

Speciální péče probíhá jak individuálně, tak skupinově ve třídách, vždy je tvořena individuálně na míru každému dítěti. Pravidelná speciální péče zahrnuje všechny složky, které rozvíjí myšlení a vývoj komunikačních schopností - pozornost, rozvíjení smyslového vnímání, podněcování mluvního apetitu, motoriky artikulačních orgánů, rozvíjení pasivní a aktivní slovní zásoby, rozvoj fonematického sluchu, logického myšlení, jemné motoriky a grafomotoriky.

Vytváření jednotlivých hlásek trvá určitou dobu, u každého dítěte je tato doba individuální. Nepřesná nebo odchylná výslovnost je přechodný jev, který se rozvojem motoriky mluvidel a sluchové diferenciace ve většině případů upraví. Individuální speciální péče je prováděna individuálně 1x týdně, každé dítě má svůj sešit, který si nosí domů. V sešitě jsou logopedické říkanky, obrázky a cvičení, které s dětmi procvičují rodiče doma, aby byla práce na logopedické prevenci soustavná. Spoluúčast rodičů je zásadní pro správný rozvoj řeči dítěte. Stačí s dítětem procvičovat 5 minut denně, nejsou potřeba žádné speciální pomůcky. Návod na cvičení a ukázky cvičení budou mít děti vždy v sešitě, pokud zrovna nemají na cvičení náladu, stačí vzít pohádkovou knížku a dítěti chvíli číst. 

Samozřejmostí jsou konzultace s rodiči dětí. 

Rovrh speciální  péče v běžných třídách:

PONDĚLÍ   8:00 - 12:00 MŠ DUHA              12:00-14:00 MŠ SLUNÍČKO

STŘEDA    8:00 - 11:30 MŠ FIALKA

ČTVRTEK  8:00 - 12:00 MŠ SLUNÍČKO     12:30 - 14:30 MŠ OPUKOVÁ    

Zásady logopedické prevence

(Co můžu udělat pro to, aby se dítě na logopedii těšilo)

  • Nenuťte dítě mluvit výzvami typu: Řekni to! Zopakuj to správně!
  • Netrestejte a neupozorňujte dítě, že mluví špatně.
  • Nepřerušujte dítě při mluvení, naopak si ho poslechněte a podpořte komunikaci doplňující otázkou
  • Nevyčítejte dítěti, že mluví málo/špatně.
  • Buďte trpěliví.
  • Nenuťte dítě, aby něco zopakovalo správně. Když něco vysloví špatně, zopakujte to po něm správně vy, aby slyšelo správnou výslovnost nebo správný tvar slova.
  • Buďte svému dítěti správným mluvním vzorem. 
  • Čtěte s dítětem knížky, povídejte si s ním.

 

Materiály a publikace vhodné pro rozvíjení řečových dovedností