Ve školním roce 2018/2019 zajišťují logopedickou a speciálně pedagogickou péči ve speciálních třídách:

 speciální pedagogové na třídách

V průběhu září probíhá seznámení s jednotlivými dětmi a také speciálně pedagogická diagnostika, která je nutná pro individuální sestavení plánu rozvoje dítěte. Kromě zhodnocení artikulace je u dětí dále hodnocema motorika mluvidel, sluchové vnímání, zrakové vnímání, aktivní a pasivní slovní zásoba, porozumění, jemná motorika, hrubá motorika, grafomotorika, apod. Všechny tyto aspekty jsou nezbytné pro všestranný rozvoj dítěte.

 

Rozvrh logopedické a speciálně pedagogické péče ve speciálních třídách: září diagnostika a depistáž

 

V případě, že chtějí být rodiče pravidelně informováni o činnostech, kterým se děti v průběhu individuální péče věnují, je nutné, aby děti nosily do MŠ pravidelně svůj sešit. Rodiče zde mohou najít informace o aktuálně procvičovaných oblastech a také vhodné úkoly na procvičování doma.

 

Na základě OP VVV  dotačního programu pracuje v naší MŠ speciální pedagog paní Mgr. Petra Řeháková. 

Mgr. Petra Řeháková zajišťuje speciální péči a logopedickou intervenci u dětí z běžných tříd. V případě jakýchkoliv dotazů můžete Mgr. Řehákovou kontaktovat prostřednictvím e-mailu amelitob@seznam.cz.

Rozvrh speciální péče v běžných třídách:

PONDĚLÍ   8:00 - 12:00 MŠ DUHA              12:00-14:00 MŠ SLUNÍČKO

STŘEDA    8:00 - 11:30 MŠ FIALKA

ČTVRTEK  8:00 - 12:00 MŠ SLUNÍČKO     12:30 - 14:30 MŠ OPUKOVÁ    

 

Speciální péče

V naší mateřské škole probíhá speciální péče zaměřená na rozvoj komunikace školním speciálním pedagogem a vyškolenými logopedickými asistentkami. Péče probíhá na všech pracovištích MŠ. V každé budově je vyhrazena pracovna, kde děti pracují se speciálními pomůckami. Děti zde mají klidné a příjemné prostředí, ve kterém se mohou plně soustředit na rozvoj psychických funkcí a komunikačních dovedností.

Speciální péče probíhá jak individuálně, tak skupinově ve třídách, vždy je tvořena individuálně na míru každému dítěti. Pravidelná speciální péče zahrnuje všechny složky, které rozvíjí myšlení a vývoj komunikačních schopností - pozornost, rozvíjení smyslového vnímání, podněcování mluvního apetitu, motoriky artikulačních orgánů, rozvíjení pasivní a aktivní slovní zásoby, rozvoj fonematického sluchu, logického myšlení, jemné motoriky a grafomotoriky.

 

TIPY PRO RODIČE

Zásady logopedické prevence

  • Nenuťte dítě mluvit výzvami typu: Řekni to! Zopakuj to správně!
  • Netrestejte a neupozorňujte dítě, že mluví špatně.
  • Nepřerušujte dítě při mluvení, naopak si ho poslechněte a podpořte komunikaci doplňující otázkou
  • Nevyčítejte dítěti, že mluví málo/špatně.
  • Buďte trpěliví.
  • Nenuťte dítě, aby něco zopakovalo správně. Když něco vysloví špatně, zopakujte to po něm správně vy, aby slyšelo správnou výslovnost nebo správný tvar slova.
  • Buďte svému dítěti správným mluvním vzorem. 
  • Čtěte s dítětem knížky, povídejte si s ním.

Materiály a publikace vhodné pro rozvíjení řečových dovedností