Aktuálně

Testování v MŠ od 12. 4. 2021

9.4.2021:

Co Vás čeká v MŠ – testování
1. Příchod do MŠ (dospělý v respirátoru, dítě v roušce, kterou během pobytu MŠ odkládá)
2. Desinfekce rukou
3. Uvítání a seznámení s testem (postup dle obrázků)
4. Samotestování (testuje rodič nebo jiná rodičem písemně pověřená osoba), na samotestování dohlíží pracovník MŠ
5. Odměna za statečnost
6. Opuštění budovy s dodržením 2 m rozestupů (čekání na výsledek testu cca 10-15 minut)
7. Výsledek testu
    a) negativní (dítě předáno učitelce, rodič odchází)
    b) pozitivní (dítě odchází s rodičem domů, rodič obdrží potvrzení o pozitivním výsledku a zařizuje PCR test)                           

8. Při odpoledním vyzvedávání dítěte rodič nevstupuje do budovy, ohlásí se a vyčká příchodu dítěte s doprovodem pracovníka MŠ,                 popř. vyzvedne na zahradě MŠ.

V MŠ se testuje LEPU testem (viz.obrázky) vždy v pondělí a čtvrtek (nebo první den docházky).

Odpovědi na Vaše dotazy najdete na: https://testování.edu.cz (Najdete zde i instruktážní video)

LEPU test  - obrázkový návod

Pověření - pověření k testování dítěte jinou osobou, např. dítě ráno doprovází babička apod. Vyplňte v případě potřeby.

Dopis ředitelky k testování dětí

Testování diagram - přehled, jak se postupuje dále


Otevření MŠ od 12. 4. 2021

7.4.2021

Vážení rodiče, s potěšením Vám oznamuji, že 1. fáze rozvolnění umožňuje přítomnost na vzdělávání od 12.4.2021 :

- dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15

- dětem ze speciálních tříd

- dětem rodičů zaměstnaných ve vybraných profesích a integrovaného záchranného systému. (dále jen IZS) viz.níže.

Vzhledem k tomu, že neznáme přesné počty nastupujících, které jsou potřebné k nastavení provozu (rozdělení dětí do tříd), Vás žádáme o laskavé sdělení, zda Vaše dítě nastoupí 12.4 do MŠ. Tuto skutečnost nám prosím obratem (nejpozději do pátku) oznamte prostřednictvím třídního emailu či na mobilní telefon zástupkyním ředitelky - podle pracoviště, kam dochází vaše dítě.

Od 12.4.2021 máme uloženou povinnost testovat Ag testem děti 2x týdně (pondělí a čtvrtek). Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021.

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny.

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.

Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testování bude probíhat v prostorách MŠ a to neinvazivními Ag testy.

Testovat své dítě budou zákonní zástupci za asistence pověřeného zaměstnance MŠ. (v případě, že dítě přivede do MŠ jiná osoba než zákonný zástupce, je třeba písemné pověření této osoby k provedení Ag testu dítěte). Je zapotřebí počítat s 15 minutovým zdržením potřebným na vyhodnocení testu.

Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit potvrzením od pediatra či zprávou z laboratoře. Pokud ji škole nedoloží, tak se dítě účastní testování dle harmonogramu školy.

 

Vybrané profese § Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.,
 • sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.

O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.

Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.

Na děti IZS se opět vztahuje úplata za předškolní vzdělávání - školné.

Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) za období od 12.4.- 30.4.2021 je stanovena pro všechny děti vyjma dětí s povinným předškolním vzděláváním na 675 Kč.

Děkuji Vám za spolupráci, další informace o provozu dostanete nejpozději během víkendu.

Těšíme se na Vás Mgr. Alena Lucová


Informace k uzavření MŠ vládou ČR

Uzavření MŠ na základě krizového opatření od 27.2.2021 do odvolání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č.200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
dětí v mateřské škole

Informace o ošetřovném :
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Předškoláci se v této době budou vzdělávat distančně, viz:https://www.mslaudova.cz/predskolak/  Materiály k distanční výuce Vám budou zasílat učitelky přes třídní maily. Hotové úkoly přineste do MŠ po znovuotevření, nebo je můžete posílat na třídní maily. Mladší děti se mohou zapojovat taktéž, ale vypracování úkolů pro ně není povinné.

Upozorňujeme, že je přerušen provoz školních jídelen. V ŠJ bude probíhat výmalba a desinfekce všech prostor.


Přístup na fotogalerie

Upozorňujeme zákonné zástupce a přátele naší školy, kteří chtějí i nadále sledovat dění na našich školách prostřednictvím fotogalerií "Proběhlých akcí", že fotografie jsou z důvodu dodržování GDPR směrnic zaheslované.

Přístupové heslo je Vám k dispozici na třídách.


VÝSLEDKY DOTAZNÍKU pro rodiče všech škol MŠ LAUDOVA

Vážení přátelé, rodiče dětí,

chtěla bych Vám touto cestou moc poděkovat za spolupráci a vyplnění dotazníku „Průzkum spokojenosti rodičů a dětí MŠ Laudova se speciálními třídami“. Vyplnění 70% dotazníků svědčí o Vašem zájmu s námi spolupracovat a podílet se na kvalitní výchově a vzdělání dětí.

Velmi mě těší převažující množství spokojenosti a chvály hlavně směrem k práci pedagogů. Jste spokojeni s jejich přístupem k dětem a profesionalitou, se kterou svoji práci vykonávají.

Děkuji Vám za připomínky, nápady, náměty ke spolupráci, které přispějí k inspiraci, k motivaci stále zlepšovat naši práci a tak vytvářet dobré podmínky výchovně vzdělávací práce.

Výsledky průzkumu jednotlivých pracovišť můžete vidět v "Aktualitách" konkrétní mateřské školy.

Přeji Vám krásnou dovolenou a těším se na shledanou v novém školním roce 2019/2020.

                                                                                    Mgr. Alena Lucová


Informování rodičů dětí

Od února na našich pracovištích zavádíme novou formu informování rodičů dětí emailem. Období únor-červen 2019 bude zkušební a po tomto období spolu s rodiči vyhodnotíme prospěšnost této formy informování rodičů o dění ve třídách MŠ.


... od února 2019 Vás zdravíme na nových stránkách MŠ Laudova se speciálními třídami.