O nás

Poloha...

K mateřské škole Laudova se speciálními třídami náleží pracoviště Duha, Sluníčko, Fialka a Opuková. Pracoviště se nacházejí nedaleko od sebe na sídlišti Řepy I. Pracoviště Duha a pracoviště Sluníčko jsou položeny v těsné blízkosti a budovy jsou pavilónového typu, pracoviště Fialka je zasazena na protilehlé straně ve svahu uprostřed zahrady a je také pavilónového typu. Pracoviště Opuková leží ve staré zástavbě Řep uprostřed vilové čtvrti jako samostatný dům. Výhodou je blízkost krásného aktivního lesoparku v chráněném území.

Styl práce...

Komplex mateřské školy se skládá ze 13 tříd, z toho 3 třídy speciální, 4 třídy s individuální integrací a 6 tříd běžného typu. Ve třídách najdete děti od 2,5 do 7 let. Všechna pracoviště pracují podle jednotného Školního vzdělávacího programu "Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě". Mají společné závazné dokumenty jako Školní řád, Školní program proti šikanování, centrální systém přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, jednotnou úplatu za předškolní vzdělávání.

Speciální třídy...

Speciální třídy jsou určené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o děti s nejrůznějším handicapem jako např. hyperaktivita, narušená komunikační schopnost, lehčí formy autismu, lehká mentální retardace, tělesné postižení, poruchy chování, dále děti cizinců, děti se zdravotním oslabením (s atopickým ekzémem, s alergiemi) apod. Ve speciálních třídách jsou snížené počty dětí, podpora asistentem pedagoga a speciální vybavení se speciálními přístupy a terapiemi.

Organizace...

V čele stojí jmenovaná ředitelka zodpovídající za vedení a řízení celého komplexu, k užšímu vedení patří dále finanční manažerka spravující majetek s evidencí úplaty za předškolní vzdělávání (školné) a asistentka ředitelky. K širšímu vedení patří střední management jmenovaných zástupkyň ředitelky pro jednotlivá pracoviště a vedoucích školních jídelen.

Zástupkyně ředitelky zodpovídají za chod pracovišť, vedou pracovní týmy. Mají plnou důvěru ředitelky a jsou kompetentní k řešení problémů, poskytování poradenských služeb rodičům dětí daného pracoviště.

Zápis a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání provádí ředitelka pro celý komplex MŠ v měsíci květnu.

pracoviště DUHA - ul. Laudova 1030/3

 • 4 věkově smíšené třídy
 • z toho 2 speciální třídy
 • celková kapacita max. do 80 dětí
 • pracují zde kvalifikovaní pedagogové, speciální pedagožky, logopedka, logopedické asistentky
 • ve speciálních třídách jsou asistenti pedagoga

pracoviště SLUNÍČKO - ul. Laudova 1031/1

 • 4 věkově smíšené třídy
 • celková kapacita 104 dětí
 • pracují zde kvalifikovaní pedagogové a logopedická asistentka, speciální pedagog

pracoviště FIALKA - ul. Brunnerova 1011

 • 3 věkově smíšené třídy s možností individuální integrace
 • 1 třída speciální
 • celková kapacita 70 dětí
 • pracují zde kvalifikovaní pedagogové, speciální pedagožky, logopedka, logopedické asistentky
 • každá třída má asistentku pedagoga
 • rehabilitační cvičení zde vede zdravotní sestra

pracoviště OPUKOVÁ - ul. Opuková 373

 • 1 věkově smíšená třída s možností individuální integrace
 • prostředí rodinného typu
 • celková kapacita je 20 dětí
 • pracují zde kvalifikovaní pedagogové a asistentka pedagoga

Slovo ředitelky...

Něco z historie Mateřská škola Laudova byla zapsána do rejstříku škol jako právní subjekt v roce 2003. V tomto roce sestávala ze 3 pracovišť a již tehdejší vedení položilo základní kámen k integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Po sobě byly vytvořeny 2 speciální třídy, ve kterých se vzdělávaly děti s vadami řeči, hyperaktivitou, s odkladem školní docházky, autismem a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Postupem času zde byly integrovány děti z japonských rodin, které do ČR přišly za prací a tady vznikly základy pro multikulturní přístup a integraci dětí cizinců. Od této doby se datuje spolupráce s japonskou komunitou a Japonskou školou v Praze – Řepích. V roce 2007, současně s nástupem nové ředitelky, byl právní subjekt MŠ Laudova se speciálními třídami rozšířen o další pracoviště - mateřskou školu, kde zdárně probíhala již několik let integrace dětí se zdravotním oslabením. Od této chvíle se v mateřské škole vzdělávají společně děti zdravé i děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve 13 třídách, z toho ve 4 třídách speciálních, ve 3 třídách s individuální integrací a v 6 třídách běžných. Ve všech třídách jsou děti ve věkově smíšených skupinách.

Projekt „Integrací k inkluzi“ Pojem integrace v oblasti školství znamená začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného kolektivu zdravých dětí. Pojem inkluze znamená společné vzdělávání všech dětí dle jejich individuálních možností a schopností s využitím podpůrných opatření dle potřeb dětí. Projekt „Integrací k inkluzi“ byl v naší mateřské škole vypracován a zaveden v roce 2007. Započala tak náročná práce vedení mateřské školy spolu s pedagogy a ostatními zaměstnanci na úspěšném zapojování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivů zdravých dětí. Duch společného vzdělávání prostupuje všechna naše pracoviště, spolu se učíme, pracujeme na vytváření vhodných podmínek i zázemí pro naše děti, pedagogové berou svou práci jako poslání. Podařilo se nám také vychovat několik speciálních pedagogů z řad asistentů pedagoga. Snažíme se vytvářet příjemné a vstřícné klima pro naše děti, jejich rodiče a spolupracující strany. Děti se společně vzdělávají, tráví čas na zahradě, jezdí na výlety, seznamují se s praktickým životem. Vzájemně se v našich mateřských školách navštěvujeme, pořádáme společné akce pro rodiče dětí a jejich rodiny. Chodíme spolu do divadel a kina, sportujeme, jezdíme do škol v přírodě, tvoříme na společných dílničkách. Na našich pracovištích všechny děti využívají nově vybudované knihovny, keramickou dílnu s funkční pecí. Velkým přínosem pro děti je již několik let canisterapie, která probíhá na dvou mateřských školách a rekondiční jízda na koních na jedné mateřské škole. Využíváme speciální přístupy, metody a terapie. V naší mateřské škole se můžete setkat se zdravými dětmi, dětmi s poruchami autistického spektra, dětmi s narušenou komunikační schopností, dále třeba s dětmi hyperaktivními, dětmi s poruchami pozornosti, rovněž i s dětmi cizinců. Ve speciálních třídách jsme již vzdělávali děti s mentálním i tělesným postižením, děti se smyslovými vadami a děti s tak vzácným postižením jako je např. Williamsův syndrom. Jde nám o to, aby zdravé děti dokázaly pomoci slabším v různých situacích a naopak, aby si handicapované děti uměly říct o pomoc těm zdravým.

Podpora Velmi důležitá a neodmyslitelná pro fungování inkluzivní mateřské školy je podpora partnerů ve vzdělávání dětí. Společné vzdělávání můžeme realizovat jen díky vzájemné podpoře, odhodlání a spolupráci mezi vedením a zaměstnanci, mezi pedagogy a rodiči dětí, spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, stejně tak díky podpoře finanční ze strany sponzorů, spolků a hlavně zřizovatele MČ Prahy 17. Naše škola se také zapojuje již po druhé do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projektem „Speciální pedagog“ získává nemalé finanční prostředky na podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a na preventivní programy. Při mateřské škole vznikly 2 zapsané spolky Laudovka a Fialka. Tyto spolky sdružují pedagogy, rodiče a naše přátele. Ve spolupráci s našimi spolky pořádáme tvořivá setkání pedagogů a rodičů a produkty z těchto setkání využíváme k prezentaci a prodeji na charitativních akcích v Praze. Takto získané finance využíváme například k nákupu netradičních didaktických pomůcek. Velmi si vážíme podpory ze strany zřizovatele MČ Prahy 17. Díky jejich podpoře jsme mohli celá ta léta doplácet platy asistentů pedagoga a rehabilitační sestry. Ceníme si toho, že v dnešní době, kdy je velká poptávka po místech ve spádových mateřských školách, nám zřizovatel umožňuje přijímání dětí i z jiných spádových oblastí a lokalit Prahy a okolí. Velký zájem o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ze strany rodičů svědčí o kvalitách vzdělávání v naší mateřské škole a její dobré pověsti u rodičů i odborníků v poradenských zařízeních. Díky podpoře ze stran zřizovatele a sponzorů jsme si v minulých letech mohli zařídit relaxační a bílý pokoj, zřídit keramickou dílnu a vybavit školní knihovny, dovybavit školní hřiště a zahrady, vybudovat mlhoviště, zasklené terasy a pořádat nejrůznější akce pro děti.

Vize Naší vizí je stále zkvalitňování výchovně vzdělávacích procesu v inkluzivním prostředí, stabilizování pedagogického týmu a získávání odborníků schopných podporovat inkluzivní přístupy a vzdělávání, uplatňovat speciální metody a terapie. Věříme, že naši vizi bude podporovat a sdílet i náš zřizovatel MČ Prahy 17.

Mgr. Alena Lucová