O nás

Poloha...

K mateřské škole Laudova se speciálními třídami náleží pracoviště Duha, Sluníčko, Fialka a Opuková. Pracoviště se nacházejí nedaleko od sebe na sídlišti Řepy I. Pracoviště Duha a pracoviště Sluníčko jsou položeny v těsné blízkosti a budovy jsou pavilónového typu, pracoviště Fialka je zasazena na protilehlé straně ve svahu uprostřed zahrady a je také pavilónového typu. Pracoviště Opuková leží ve staré zástavbě Řep uprostřed vilové čtvrti jako samostatný dům. Výhodou je blízkost krásného aktivního lesoparku v chráněném území.

Styl práce...

Komplex mateřské školy se skládá ze 13 tříd, z toho 3 třídy speciální, 4 třídy s individuální integrací a 6 tříd běžného typu. Ve třídách najdete děti od 2,5 do 7 let. Všechna pracoviště pracují podle jednotného Školního vzdělávacího programu "Hrajeme si, zpíváme a máme se rádi". Mají společné závazné dokumenty jako Školní řád, Školní program proti šikanování, centrální systém přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, jednotnou úplatu za předškolní vzdělávání.

Speciální třídy...

Speciální třídy jsou určené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o děti s nejrůznějším handicapem jako např. hyperaktivita, narušená komunikační schopnost, lehčí formy autismu, lehká mentální retardace, tělesné postižení, poruchy chování, dále děti cizinců, děti se zdravotním oslabením (s atopickým ekzémem, s alergiemi) apod. Ve speciálních třídách jsou snížené počty dětí, podpora asistentem pedagoga a speciální vybavení se speciálními přístupy a terapiemi.

Organizace...

V čele stojí jmenovaná ředitelka zodpovídající za vedení a řízení celého komplexu, k užšímu vedení patří dále finanční manažerka spravující majetek s evidencí úplaty za předškolní vzdělávání (školné) a asistentka ředitelky. K širšímu vedení patří střední management jmenovaných zástupkyň ředitelky pro jednotlivá pracoviště a vedoucích školních jídelen.

Zástupkyně ředitelky zodpovídají za chod pracovišť, vedou pracovní týmy. Mají plnou důvěru ředitelky a jsou kompetentní k řešení problémů, poskytování poradenských služeb rodičům dětí daného pracoviště.

Zápis a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání provádí ředitelka pro celý komplex MŠ v měsíci květnu.

pracoviště DUHA - ul. Laudova 1030/3

 • 4 věkově smíšené třídy
 • z toho 2 speciální třídy
 • celková kapacita max. do 80 dětí
 • pracují zde kvalifikovaní pedagogové, speciální pedagožky, logopedka, logopedické asistentky
 • ve speciálních třídách jsou asistenti pedagoga

pracoviště SLUNÍČKO - ul. Laudova 1031/1

 • 4 věkově smíšené třídy
 • celková kapacita 104 dětí
 • pracují zde kvalifikovaní pedagogové a logopedická asistentka, speciální pedagog

pracoviště FIALKA - ul. Brunnerova 1011

 • 3 věkově smíšené třídy s možností individuální integrace
 • 1 třída speciální
 • celková kapacita 70 dětí
 • pracují zde kvalifikovaní pedagogové, speciální pedagožky, logopedka, logopedické asistentky
 • každá třída má asistentku pedagoga
 • rehabilitační cvičení zde vede zdravotní sestra

pracoviště OPUKOVÁ - ul. Opuková 373

 • 1 věkově smíšená třída s možností individuální integrace
 • prostředí rodinného typu
 • celková kapacita je 20 dětí
 • pracují zde kvalifikovaní pedagogové a asistentka pedagoga, speciální pedagog

Slovo ředitelky...

Něco z historie Mateřská škola Laudova byla zapsána do rejstříku škol jako právní subjekt v roce 2003. V tomto roce sestávala ze 3 pracovišť a již tehdejší vedení položilo základní kámen k integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Po sobě byly vytvořeny 2 speciální třídy, ve kterých se vzdělávaly děti s vadami řeči, hyperaktivitou, s odkladem školní docházky, autismem a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Postupem času zde byly integrovány děti z japonských rodin, které do ČR přišly za prací a tady vznikly základy pro multikulturní přístup a integraci dětí cizinců. Od této doby se datuje spolupráce s japonskou komunitou a Japonskou školou v Praze – Řepích. V roce 2007, současně s nástupem nové ředitelky, byl právní subjekt MŠ Laudova se speciálními třídami rozšířen o další pracoviště - mateřskou školu, kde zdárně probíhala již několik let integrace dětí se zdravotním oslabením. Od této chvíle se v mateřské škole vzdělávají společně děti zdravé i děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve 13 třídách, z toho ve 4 třídách speciálních, ve 3 třídách s individuální integrací a v 6 třídách běžných. Ve všech třídách jsou děti ve věkově smíšených skupinách.

Projekt „Integrací k inkluzi“ Pojem integrace v oblasti školství znamená začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného kolektivu zdravých dětí. Pojem inkluze znamená společné vzdělávání všech dětí dle jejich individuálních možností a schopností s využitím podpůrných opatření dle potřeb dětí. Projekt „Integrací k inkluzi“ byl v naší mateřské škole vypracován a zaveden v roce 2007. Započala tak náročná práce vedení mateřské školy spolu s pedagogy a ostatními zaměstnanci na úspěšném zapojování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivů zdravých dětí. Duch společného vzdělávání prostupuje všechna naše pracoviště, spolu se učíme, pracujeme na vytváření vhodných podmínek i zázemí pro naše děti, pedagogové berou svou práci jako poslání. Podařilo se nám také vychovat několik speciálních pedagogů z řad asistentů pedagoga. Snažíme se vytvářet příjemné a vstřícné klima pro naše děti, jejich rodiče a spolupracující strany. Děti se společně vzdělávají, tráví čas na zahradě, jezdí na výlety, seznamují se s praktickým životem. Vzájemně se v našich mateřských školách navštěvujeme, pořádáme společné akce pro rodiče dětí a jejich rodiny. Chodíme spolu do divadel a kina, sportujeme, jezdíme do škol v přírodě, tvoříme na společných dílničkách. Na našich pracovištích všechny děti využívají nově vybudované knihovny, keramickou dílnu s funkční pecí. Velkým přínosem pro děti je již několik let canisterapie, která probíhá na dvou mateřských školách a rekondiční jízda na koních na jedné mateřské škole. Využíváme speciální přístupy, metody a terapie. V naší mateřské škole se můžete setkat se zdravými dětmi, dětmi s poruchami autistického spektra, dětmi s narušenou komunikační schopností, dále třeba s dětmi hyperaktivními, dětmi s poruchami pozornosti, rovněž i s dětmi cizinců. Ve speciálních třídách jsme již vzdělávali děti s mentálním i tělesným postižením, děti se smyslovými vadami a děti s tak vzácným postižením jako je např. Williamsův syndrom. Jde nám o to, aby zdravé děti dokázaly pomoci slabším v různých situacích a naopak, aby si handicapované děti uměly říct o pomoc těm zdravým.

Podpora Velmi důležitá a neodmyslitelná pro fungování inkluzivní mateřské školy je podpora partnerů ve vzdělávání dětí. Společné vzdělávání můžeme realizovat jen díky vzájemné podpoře, odhodlání a spolupráci mezi vedením a zaměstnanci, mezi pedagogy a rodiči dětí, spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, stejně tak díky podpoře finanční ze strany sponzorů, spolků a hlavně zřizovatele MČ Prahy 17. Naše škola se také zapojuje již po druhé do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projektem „Speciální pedagog“ získává nemalé finanční prostředky na podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a na preventivní programy. Při mateřské škole vznikly 2 zapsané spolky Laudovka a Fialka. Tyto spolky sdružují pedagogy, rodiče a naše přátele. Ve spolupráci s našimi spolky pořádáme tvořivá setkání pedagogů a rodičů a produkty z těchto setkání využíváme k prezentaci a prodeji na charitativních akcích v Praze. Takto získané finance využíváme například k nákupu netradičních didaktických pomůcek. Velmi si vážíme podpory ze strany zřizovatele MČ Prahy 17 v čele s paní starostkou Jitkou Synkovou. Díky jejich podpoře jsme mohli celá ta léta doplácet platy asistentů pedagoga a rehabilitační sestry. Ceníme si toho, že v dnešní době, kdy je velká poptávka po místech ve spádových mateřských školách, nám zřizovatel umožňuje přijímání dětí i z jiných spádových oblastí a lokalit Prahy a okolí. Velký zájem o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ze strany rodičů svědčí o kvalitách vzdělávání v naší mateřské škole a její dobré pověsti u rodičů i odborníků v poradenských zařízeních. Díky podpoře ze stran zřizovatele a sponzorů jsme si v minulých letech mohli zařídit relaxační a bílý pokoj, zřídit keramickou dílnu a vybavit školní knihovny, dovybavit školní hřiště a zahrady, vybudovat mlhoviště, zasklené terasy a pořádat nejrůznější akce pro děti.

Vize Naší vizí je stále zkvalitňování výchovně vzdělávacích procesu v inkluzivním prostředí, stabilizování pedagogického týmu a získávání odborníků schopných podporovat inkluzivní přístupy a vzdělávání, uplatňovat speciální metody a terapie. Věříme, že naši vizi bude podporovat a sdílet i náš zřizovatel MČ Prahy 17.

Mgr. Alena Lucová