Speciální péče

Speciální péče

V naší mateřské škole probíhá speciální péče zaměřená na rozvoj komunikace školním speciálním pedagogem a vyškolenými logopedickými asistentkami. Péče probíhá na všech pracovištích MŠ. V každé budově je vyhrazena pracovna, kde děti pracují se speciálními pomůckami. Děti zde mají klidné a příjemné prostředí, ve kterém se mohou plně soustředit na rozvoj psychických funkcí a komunikačních dovedností. Speciální péče probíhá jak individuálně, tak skupinově ve třídách, vždy je tvořena individuálně na míru každému dítěti. Pravidelná speciální péče zahrnuje všechny složky, které rozvíjí myšlení a vývoj komunikačních schopností - pozornost, rozvíjení smyslového vnímání, podněcování mluvního apetitu, motoriky artikulačních orgánů, rozvíjení pasivní a aktivní slovní zásoby, rozvoj fonematického sluchu, logického myšlení, jemné motoriky a grafomotoriky.

Speciální třídy

Ve školním roce 2018/2019 zajišťují logopedickou a speciálně pedagogickou péči :

  • speciální pedagogové na speciálních třídách
  • externí logopedka Mgr. Iveta Pončáková

V průběhu září probíhá seznámení s jednotlivými dětmi a také speciálně pedagogická diagnostika, která je nutná pro individuální sestavení plánu rozvoje dítěte. Kromě zhodnocení artikulace je u dětí dále hodnocena motorika mluvidel, sluchové vnímání, zrakové vnímání, aktivní a pasivní slovní zásoba, porozumění, jemná motorika, hrubá motorika, grafomotorika, apod. Všechny tyto aspekty jsou nezbytné pro všestranný rozvoj dítěte. V případě, že chtějí být rodiče pravidelně informováni o činnostech, kterým se děti v průběhu individuální péče věnují, je nutné, aby děti nosily do MŠ pravidelně svůj sešit. Rodiče zde mohou najít informace o aktuálně procvičovaných oblastech a také vhodné úkoly na procvičování doma.

Běžné třídy

Na základě OP VVV dotačního programu pracuje v našich MŠ speciální pedagog paní Mgr. Petra Řeháková. Zajišťuje speciální péči a logopedickou intervenci u dětí z běžných tříd.

V případě jakýchkoliv dotazů můžete Mgr. Řehákovou kontaktovat prostřednictvím e-mailu: amelitob@seznam.cz

 

Rozvrh speciální péče v běžných třídách:

PONDĚLÍ     8:00 - 12:00     MŠ DUHA

   12:00 - 14:00     MŠ SLUNÍČKO

STŘEDA       8:00 - 11:30     MŠ FIALKA

ČTVRTEK     8:00 - 12:00     MŠ SLUNÍČKO

    12:30 - 14:30    MŠ OPUKOVÁ

Logopedie – zásady při procvičování:

• důležité je pravidelné cvičení! • cvičíme několikrát denně v krátkých časových intervalech, max. 5 minut (při cvičení motoriky mluvidel a fixaci hlásek cvičíme častěji po dobu 2-3 minut) • cvičíme formou her, můžeme zavést motivační odměny • snažíme se nekřičet, nepřepínat, cvičíme hlásky tiše, bez přehnaného úsilí • dítě neopravujeme, neupozorňujeme na chybu, pouze slovo správně zopakujeme • naučené hlásky stále opakujeme (básničky, písničky) • za každý i maličký úspěch dítě chválíme • jsme pro dítě dobrým řečovým vzorem – mluvíme pomaleji, srozumitelně, používáme kratší věty a slova, která dítě zná; nová slova i situace si vysvětlujeme

Zásady logopedické prevence

  • Nenuťte dítě mluvit výzvami typu: Řekni to! Zopakuj to správně!
  • Netrestejte a neupozorňujte dítě, že mluví špatně.
  • Nepřerušujte dítě při mluvení, naopak si ho poslechněte a podpořte komunikaci doplňující otázkou.
  • Nevyčítejte dítěti, že mluví málo/špatně.
  • Buďte trpěliví.