Speciální péče

Speciální péče

V naší mateřské škole probíhá speciální péče zaměřená na rozvoj komunikace školním speciálním pedagogem a vyškolenými logopedickými asistentkami. Péče probíhá na všech pracovištích MŠ. V každé budově je vyhrazena pracovna, kde děti pracují se speciálními pomůckami. Děti zde mají klidné a příjemné prostředí, ve kterém se mohou plně soustředit na rozvoj psychických funkcí a komunikačních dovedností. Speciální péče probíhá jak individuálně, tak skupinově ve třídách, vždy je tvořena individuálně na míru každému dítěti. Pravidelná speciální péče zahrnuje všechny složky, které rozvíjí myšlení a vývoj komunikačních schopností - pozornost, rozvíjení smyslového vnímání, podněcování mluvního apetitu, motoriky artikulačních orgánů, rozvíjení pasivní a aktivní slovní zásoby, rozvoj fonematického sluchu, logického myšlení, jemné motoriky a grafomotoriky.

Speciální třídy - logopedie

Vážení rodiče,

jmenuji se Mgr. Lenka Řeháčková, jsem školní logopedka a ve školním roce 2020/2021 zajišťuji logopedickou péči ve speciálních třídách a současně i v běžných třídách dětem v integraci v MŠ Fialka a MŠ Duha.

Cílem logopedické péče je komplexní rozvoj komunikačních a sociálních dovedností dítěte. V rámci logopedické terapie se zaměřuji nejen na rozvoj samotné artikulace (vyvození a následná fixace hlásek), ale především na další oblasti, které s rozvojem řeči úzce souvisejí. Jedná se o motoriku mluvních orgánů, slovní zásobu a porozumění, souvislé vyjadřování, logické myšlení, orientaci v prostoru a čase. Nedílnou součástí je také rozvoj sluchového a zrakového vnímání, jemné motoriky a grafomotoriky.

S dětmi pracuji individuálně v logopedické pracovně cca 15-20min. Děti mají zavedeny logopedické sešity, kam zaznamenávám, co aktuálně procvičujeme a vkládám různé materiály na domácí procvičování. Logopedická terapie je vedena hravou formou za využití mnoha pomůcek a didaktických materiálů, přičemž se snažím o to, aby zvolené aktivity děti bavily a motivovaly k dalším činnostem.

Důležitá je domácí příprava, kdy stačí pár minut, ale pravidelně a nejlépe formou hry. Děti je vhodné pozitivně motivovat, chválit za každý úspěch a hlavně u cvičení navodit psychickou pohodu a klid. Některá cvičení jsou vhodná dělat před zrcadlem (např. motorika mluvidel), jiná se dají praktikovat cestou do školky, na nákup apod. Pro správný rozvoj řeči má velký význam i čtení knih, proto doporučuji s dětmi pravidelně číst a prohlížet knihy.

Pokud navštěvujete s dítětem klinického logopeda, není to vůbec na škodu, naopak při vzájemné spolupráci dosáhneme lepších výsledků.

Mgr. Lenka Řeháčková          e-mail: lenka.kys@centrum.cz

 

 

Rozvrh logopedie ve speciálních třídách ve školním roce 2020/2021:

Pondělí:  dopoledne Fialka, odpo Duha

Úterý:    dopo Duha

Středa:   dopo i odpo Duha

Pátek:    dopo Fialka

Běžné třídy (podpora přípravy na ZŠ)

Na základě OP VVV dotačního programu (Šablony III) pracuje v našich MŠ speciální pedagog paní Mgr. Petra Řeháková. Zajišťuje speciální péči a logopedickou intervenci u dětí z běžných tříd.

Ve spolupráci s učitelkami na třídách jsou na začátku školního roku vytipovány děti (zejména předškoláci), které potřebují podporu v jejich řečovém vývoji. Tato péče je však pouze podpůrná, nenahrazuje klasickou logopedickou péči u klinického logopeda.

Děti dochází jednou týdně individuálně či ve dvojicích na 15-20 minut do logopedické pracovny. Výběr činností je zde zaměřen na rozvoj motoriky mluvidel, rozvoj mluvní obratnosti, rozvoj samostatného mluvního projevu, rozvoj slovní zásoby. Rovněž děti procvičují grafomotoriku, předmatematické dovednosti, sluchové a zrakové vnímání, orientaci v prostoru a v čase.

V případě jakýchkoliv dotazů můžete Mgr. Řehákovou kontaktovat prostřednictvím e-mailu: amelitob@seznam.cz

 

Rozvrh speciální péče v běžných třídách ve školním roce 2020/2021:

Pondělí:     7:30 - 12:00     MŠ Duha

Středa:     7:30 - 11:30      MŠ Fialka

               12:00 - 15:30     MŠ Sluníčko

Čtvrtek:     7:30 - 12:00     MŠ Sluníčko

   12:30 - 14:30    MŠ Opuková

Logopedie – zásady při procvičování:

• důležité je pravidelné cvičení! • cvičíme několikrát denně v krátkých časových intervalech, max. 5 minut (při cvičení motoriky mluvidel a fixaci hlásek cvičíme častěji po dobu 2-3 minut) • cvičíme formou her, můžeme zavést motivační odměny • snažíme se nekřičet, nepřepínat, cvičíme hlásky tiše, bez přehnaného úsilí • dítě neopravujeme, neupozorňujeme na chybu, pouze slovo správně zopakujeme • naučené hlásky stále opakujeme (básničky, písničky) • za každý i maličký úspěch dítě chválíme • jsme pro dítě dobrým řečovým vzorem – mluvíme pomaleji, srozumitelně, používáme kratší věty a slova, která dítě zná; nová slova i situace si vysvětlujeme

Zásady logopedické prevence

  • Nenuťte dítě mluvit výzvami typu: Řekni to! Zopakuj to správně!
  • Netrestejte a neupozorňujte dítě, že mluví špatně.
  • Nepřerušujte dítě při mluvení, naopak si ho poslechněte a podpořte komunikaci doplňující otázkou.
  • Nevyčítejte dítěti, že mluví málo/špatně.
  • Buďte trpěliví.