Speciální péče

Speciální péče

V naší mateřské škole probíhá speciální péče zaměřená na rozvoj komunikace školním speciálním pedagogem a vyškolenými logopedickými asistentkami. Péče probíhá na všech pracovištích MŠ. V každé budově je vyhrazena pracovna, kde děti pracují se speciálními pomůckami. Děti zde mají klidné a příjemné prostředí, ve kterém se mohou plně soustředit na rozvoj psychických funkcí a komunikačních dovedností. Speciální péče probíhá jak individuálně, tak skupinově ve třídách, vždy je tvořena individuálně na míru každému dítěti. Pravidelná speciální péče zahrnuje všechny složky, které rozvíjí myšlení a vývoj komunikačních schopností - pozornost, rozvíjení smyslového vnímání, podněcování mluvního apetitu, motoriky artikulačních orgánů, rozvíjení pasivní a aktivní slovní zásoby, rozvoj fonematického sluchu, logického myšlení, jemné motoriky a grafomotoriky.

Speciální třídy

Ve školním roce 2023/2024 zajišťují logopedickou a speciálně pedagogickou péči :

  • speciální pedagogové na speciálních třídách
  • V průběhu září probíhá seznámení s jednotlivými dětmi a také speciálně pedagogická diagnostika, která je nutná pro individuální sestavení plánu rozvoje dítěte. Kromě zhodnocení artikulace je u dětí dále hodnocena motorika mluvidel, sluchové vnímání, zrakové vnímání, aktivní a pasivní slovní zásoba, porozumění, jemná motorika, hrubá motorika, grafomotorika, apod. Všechny tyto aspekty jsou nezbytné pro všestranný rozvoj dítěte. V případě, že chtějí být rodiče pravidelně informováni o činnostech, kterým se děti v průběhu individuální péče věnují, je nutné, aby děti nosily do MŠ pravidelně svůj sešit. Rodiče zde mohou najít informace o aktuálně procvičovaných oblastech a také vhodné úkoly na procvičování doma.

LOGOPEDIE - MŠ Duha, MŠ Fialka

Vážení rodiče,

jmenuji se LENKA ŘEHÁČKOVÁ a ve školním roce 2023/2024 zajišťuji logopedickou péči v MŠ Duha, kde pracuji ve středu s dětmi ze třídy Lísteček, ve čtvrtek s dětmi ze třídy Kytička a v pátek s dětmi integrovanými v běžných třídách. Pondělí a úterý se věnuji dětem z MŠ Fialka, a to jak dětem ze speciálních tříd, tak dětem integrovaným do tříd běžných.

Logopedická terapie je vedena hravou formou s využitím mnoha pomůcek a didaktických materiálů s důrazem na to, aby zvolené aktivity děti bavily a dělaly je rády. S dětmi pracuji individuálně cca 15-20min v logopedické pracovně. Zaměřuji se na rozvoj motoriky mluvidel, dechová cvičení, rozvoj slovní zásoby a porozumění, artikulaci jednotlivých hlásek, vše podle individuálních potřeb dítěte. Nedílnou součástí logopedické péče je také rozvoj sluchové a zrakové percepce, logického vnímání, orientace v prostoru a čase.

Děti mají zavedeny logopedické sešity, kam zaznamenávám co aktuálně procvičujeme a vkládám do nich úkoly či materiály k domácímu procvičování. Proto prosím nezapomínejte sešity nosit do školky. Velmi důležitá je právě domácí příprava. Je nezbytné doma pravidelně trénovat, stačí 10-15min, ideálně každý den. Některá cvičení jako např. motorika mluvidel, je vhodné procvičovat doma před zrcadlem, ale jiná se dají praktikovat cestou ze školky, na procházce atd. Je opravdu nutné cvičit i doma, pokud by logopedie probíhala jen ve školce, výsledky se dostaví výrazně později a v menší míře. Také doporučuji s dětmi pravidelně číst a prohlížet knihy, povídat si o situacích kolem sebe, komentovat a popisovat co vidíte, a tím dětem rozvíjet slovní zásobu i porozumění řeči.

Děkuji a těším se na spolupráci.                          Mgr. Lenka Řeháčková

 

 

Rozvrh logopedie ve speciálních třídách ve školním roce 2023/2024:

Pondělí:  dopoledne Fialka, odpo Duha

Úterý:    dopo Duha

Středa:   dopo i odpo Duha

Pátek:    dopo Fialka

LOGOPEDIE - MŠ Sluníčko, MŠ Opuková

Každé pondělí a úterý od 7.30 do 13.30 hodin dochází

do naší školky speciální pedagog Mgr. Petra Řeháková.

Věnuje se logopedické intervenci u předškoláků a u dětí s odlišným mateřským jazykem. Tato péče je však pouze podpůrná, nenahrazuje klasickou logopedickou péči u klinického logopeda.

Při individuálních činnostech se zaměřuje zejména na rozvoj motoriky mluvidel, mluvní obratnosti, slovní zásoby, jazykového citu, samostatného mluvního projevu, sluchového  a zrakového vnímání , prostorové orientace,  předmatematických dovedností a grafomotoriky.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, můžete ji kontaktovat na  emailové adrese : amelitob@seznam.cz

 

Logopedie – zásady při procvičování:

• důležité je pravidelné cvičení! • cvičíme několikrát denně v krátkých časových intervalech, max. 5 minut (při cvičení motoriky mluvidel a fixaci hlásek cvičíme častěji po dobu 2-3 minut) • cvičíme formou her, můžeme zavést motivační odměny • snažíme se nekřičet, nepřepínat, cvičíme hlásky tiše, bez přehnaného úsilí • dítě neopravujeme, neupozorňujeme na chybu, pouze slovo správně zopakujeme • naučené hlásky stále opakujeme (básničky, písničky) • za každý i maličký úspěch dítě chválíme • jsme pro dítě dobrým řečovým vzorem – mluvíme pomaleji, srozumitelně, používáme kratší věty a slova, která dítě zná; nová slova i situace si vysvětlujeme

Zásady logopedické prevence

  • Nenuťte dítě mluvit výzvami typu: Řekni to! Zopakuj to správně!
  • Netrestejte a neupozorňujte dítě, že mluví špatně.
  • Nepřerušujte dítě při mluvení, naopak si ho poslechněte a podpořte komunikaci doplňující otázkou.
  • Nevyčítejte dítěti, že mluví málo/špatně.
  • Buďte trpěliví.