Informace k nástupu od 25.5. 2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - k tisku

Aktualizace školního řádu, květen 2020 - výňatek "Péče o zdraví"   Plné znění aktulizace školního řádu ZDE

 

PODMÍNKY ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

PŘÍCHOD DO MŠ, PŘEDÁVÁNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ

 • Předávání i vyzvedávání dítěte probíhá venku u vstupních dveří jednotlivých tříd. Určený zaměstnanec školy bude dítěti měřit teplotu bezkontaktním teploměrem, dítě prochází ranním filtrem (nesmí mít žádné projevy respiračních či jiných onemocnění) probíhá desinfekce rukou a zaměstnanec předává dítě učitelce.
 • Přivádět i vyzvedávat dítě může pouze jedna doprovázející osoba.
 • Podmínky příchodu do MŠ jsou pro dítě nové. Proto mějte na paměti, že je třeba dítě na tuto situaci připravit a vysvětlit, že ho bude přebírat jiná osoba MŠ, kterou nemusí znát. Tuto situaci musí dítě umět zvládnout.
 • Předání bude probíhat rychle s krátkým rozloučením s doprovázející osobou.
 • Hračky z domova nenosit.
 • Podepsání dokumentu o bezvirovosti, bezinfekčnosti, bez podpisu tohoto dokumentu není umožněn dítěti vstup; dokument může podepsat pouze zákonný zástupce (prohlášení budeme vyžadovat i při příchodu dítěte po několikadenní absenci). Součástí dokumentu je i potvrzení seznámení s upraveným školním řádem.
 • Předávání vždy jen jednoho dítěte (sourozenců), ostatní čekají před budovou ve dvoumetrových rozestupech (na zakreslených značkách) se zakrytými ústy a nosem ochrannými  rouškami.
 • Roušky dítěte přivádějící osoba uloží do igelitové tašky a odnese. Dítě bude vybaveno 2 čistými náhradními rouškami v sáčku pro případ výskytu projevů respiračních obtíží u dítěte během dne.
 • Při prvním příchodu do školky budou vydány všechny věci ze skříňky dítěte (náhradní oblečení, pyžama, kartáčky na zuby), dítěti musí být všechny potřebné věci přineseny nové, čisté, i s ohledem na aktuální počasí. Čištění zubů bude do konce školního roku zrušeno.
 • Doprovázející osoby nevstupují do budovy. Pokud dítě vyzvedávají na zahradě, opět se neshlukují v okolí školy a dodržují předepsané rozestupy.
 • V případě projevů jakéhokoli onemocnění v průběhu dne jsou zákonní zástupci vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte ze školky, dítě je do té doby izolováno od kolektivu (dle pokynů MŠMT mají být rizikové projevy onemocnění oznámeny na spádovou hygienickou stanici)

ROZDĚLENÍ DO SKUPIN

 • Dle kapacitních personálních podmínek budou stanoveny skupiny dětí a jejich složení bude neměnné po celou dobu docházky do MŠ (školní rok 2019/2020).
 • Rozřazení dětí do skupin (tříd) se dozví rodiče 21.5.2020 emailem.
 • Děti z pracoviště Opuková budou docházet na pracoviště Sluníčko.
 • Skupiny se nemísí a v rámci možností ani nepotkávají ve vnitřních prostorách ani na zahradě. Na zahradě má každá skupina své místo.
 • Slučování tříd je nepřípustné, proto je nutné omezit provoz na dobu maximálně na 9,5hodin denně.

ČINNOSTI V MŠ BĚHEM MIMOŘÁDNÉ SITUACE

 • Výchovné a vzdělávací cíle činností dětí ustupují do pozadí, aktivity jsou voleny zejména s ohledem na možnost dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel a vše probíhá pouze v rámci skupiny.
 • Nabídka aktivit je omezena na ty, které umožňují dodržení hygienických požadavků.
 • Aktivity jsou zejména individuální, jak na koberci, tak u stolku.
 • Omezení skupinových činností jak řízených, tak spontánních.
 • Dítě musí být schopno dodržovat zvýšené nároky na pravidla pobytu v MŠ.
 • Děti mají přístup k omezenému množství hraček a pomůcek, ty jsou po použití odstraněny z dosahu a následně desinfikovány.
 • Aktivity jsou směřovány na zahradu (pokud to počasí umožní).
 • Veškeré společné akce a aktivity jsou až do konce školního roku zrušeny (divadla, sportovní akce, vzdělávací pořady, Den dětí, Zahradní slavnost, výlety, pasování předškoláků atd.)
 • V parných dnech budou děti osvěžovány vodní mlhou. Sprchování v plavkách je vyloučeno.

POBYT VENKU

 • Vycházky nejsou za daných opatření dle pokynů MŠMT povoleny.
 • Pobyt venku směřuje pouze na zahradu.
 • Zahrady budou rozčleněny dle možností a počtu skupin, popř. bude docházet ke střídání skupin v určených časech.
 • Po dobu těchto opatření nejsou k dispozici koloběžky ani odrážedla.

STRAVOVÁNÍ

 • MŠ zajistí plně stravování s dodržením přísných hygienických podmínek.
 • Děti si samy jídlo nenabírají ani nenalévají nápoje, neberou si samy ani příbory.
 • Pitný režim zabezpečí učitelka v pravidelných intervalech - obslouží děti.
 • Jídlo včetně příboru je dítěti vydáno učitelkou přímo do ruky či na stůl.
 • Během stravování je dbáno na dodržování bezpečných vzdáleností mezi dětmi.
 • Děti se nesetkávají s kuchařkami.
 • Před a po každém pití a jídle si děti budou mýt ruce 20-30 sekund.
 • Zvýšený přísun vitamínů (ovoce, zelenina, vitamínové nápoje).
 • Sebeobslužné svačiny se do konce školního roku ruší.

ODPOČINEK

 • Probíhá ve třídě – skupině.
 • Při rozložení lůžek je dbáno na dodržení rozestupů mezi lůžky.
 • Bude dostatečně větráno.
 • Využijí se čističky vzduchu.

HYGIENA

 • Děti si desinfikují ruce po každém kontaktu s hračkami, před jídlem a po jídle, po použití toalety, při příchodu do prostor školy.
 • Mytí rukou probíhá dle doporučení min. 20 – 30 sekund vodou a mýdlem, pod dohledem personálu školy. K dispozici papírové ručníky.
 • Personál dbá na neustálou hygienu, desinfikování povrchů, dodržování rozestupů.
 • Větrání bude probíhat pravidelně po hodině alespoň 5 minut.
 • Po skončení provozu MŠ budou desinfikovány opětovně všechny povrchy, dotykové plochy.
 • Hrací prvky v zahradě budou rovněž desinfikovány.
 • Venkovní umývárny budou pravidelně několikrát denně desinfikovány.
 • Dle potřeby dojde k celkové plošné desinfekci všech prostor školy po otevření školy.
 • Celodenně využijeme ionizátory.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

 • U každé skupiny se během dne vystřídají 2 stejné učitelky a z důvodu zajištění hygienických podmínek, dohledu nad osobní hygienou, nad rozestupy a potřeby asistence při předávání dětí budou pověřeni další zaměstnanci školy.
 • Na personál se vztahují stejné požadavky o bezvirovosti a bezinfekčnosti jako na děti, personál si bude denně měřit teplotu.

PROVOZNÍ DOBA

 • Z důvodu zdvojeného personálního zajištění a absenci rizikových skupin zaměstnanců nelze pokrýt celou standardní provozní dobu.
 • Provozní doba bude v rozsahu 7:00 – 16:30

ŠKOLNÉ

Výše školného je stanovena takto:

1) 25. – 31. května     200 Kč

2) 1. – 30. června       400 Kč  (kompenzace ve výši 400 Kč za období 16.3. do 31.3., kdy byla MŠ uzavřena)

3) 1. – 3. července      100 Kč

 • V případě, že dítě ve školním roce 2019/2020 nenastoupí bude osvobozeno od platby školného do konce probíhajícího školního roku a bude mu vráceno 400 Kč - kompenzace za období od 16.3.do 31.3.2020, kdy byla MŠ uzavřena.
 • Pokud dítě nastoupí v daném měsíci i třeba jen na 1 týden či 1 den, vztahuje se na něj placení dle bodů 1), 2), 3).

VYBAVENÍ DÍTĚTE

 • Věci dětí, které již do MŠ nenastoupí – věci budete mít sbalené a připravené na Vašich kmenových školkách k vyzvednutí v předem domluvenou dobu – info v Aktualitách jednotlivých škol na webu MŠ.
 • První den přineste čisté:
  • tepláky na zahradu (budeme se převlékat pouze dopoledne na zahradu),
  • lehké pyžamo dle potřeby
  • náhradním oblečením dle potřeb dítěte (v případě znečištění dítěte během dne – tričko, spodní prádlo, ponožky)
  • v případě, že Vaše dítě bude přiřazeno do skupiny na jiné pracoviště, nezapomeňte na bačkory
 • Při nástupu do MŠ Vám předáme v balíku věci, které zůstali v MŠ po uzavření a převezmeme vše čisté, viz výše.
 • Prosíme rodiče, aby děti oblékali prakticky, s ohledem na počasí, a bez zbytečných komplikovaných doplňků. Budeme se převlékat pouze dopoledne na zahradu a převlékací oblečení budeme měnit dle potřeby. Odpolední pobyt na zahradě je v oblečení, ve kterém dítě přišlo ráno.

DEZINFEKCE V MŠ

 • Dne 26.5. proběhlo na pracovištích plošné dezinfikování venkovních hřišť financované zřizovatelem.
 • Přípravky užívané v MŠ zajištěno zřizovatelem:

Anti-COVID v dávkovačích u vstupních dveří je používána jednorázově na ruce při prvním vstupu dítěte do MŠ.

A další ukázky dezinfekcí, které používají zaměstnanci školy dle návodu na jednotlivých přípravcích s ohledem na bezpečnost a zdraví dětí:

desinfekce

 • Ochranné štíty pro pedagogy, za zajištění děkujeme zřizovateli a firmě Průša.

 IMG_6880.JPG  štíty v MŠ 3

 • Roušky vlastní výroby

 IMG_6882.JPG