Školní rok 2021 / 2022

Změny od 14.3. 2022

Ruší se plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se ve škole či školském zařízení. 

Rodiče tak mohou vstupovat do budovy MŠ bez respirátoru.

Více viz: https://www.edu.cz/informace-msmt-ke-zmene-mimoradneho-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-k-noseni-ochranneho-prostredku-s-ucinnosti-od-14-3-2022/

Změny v mimořádných opatření MZ od 19.2.2022

více viz na www.msmt.cz

 Od 19. 2. 2022 se tedy již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti ani zaměstnanciVeškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření se s účinností od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady.     

To znamená také, že

 • povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu dítěte/žáka/studenta/zaměstnance se ruší a školy KHS nekontaktují,
 • školy již neposkytují KHS seznamy dětí/žáků/studentů/zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový kontakt,
 • školy mohou poskytnout součinnost KHS, nicméně již nejsou oprávněny předávat osobní údaje dětí/žáků/studentů/zaměstnanců (předávání údajů je nyní zakotveno v mimořádném opatření s jasným výčtem předávaných údajů, bez tohoto zákonného podkladu nejsou školy ani školská zařízení oprávněny předávat osobní údaje),
 • zákonní zástupci/zaměstnanci/žáci/studenti již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.

Dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nadále nepatří do školy či školského zařízení

 • V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.),
 • škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

Ochrana dýchacích cest

Pro zopakování uvádíme výjimky z povinného nošení ochranného prostředku, které jsou relevantní pro školy a školská zařízení. Z povinného nošení ochranného prostředku jsou vyjmuty

 • děti v mateřské škole

Covid informace od 17.1.

Od 17.1. 2022 probíhá na pracovištích naší školy povinné testování Ag testem všech našich zaměstnanců s frekvencí 2x týdně (pondělí a čtvrtek).

Pokud bude zaměstnanec pozitivně testován Ag testem nastupuje automaticky do 5 denní karantény. S tím souvisí také to, že může nastat omezení provozu třídy či celého pracoviště MŠ.

Vše řešíme denně včetně víkendů s KHS a postupujeme dle jejich pokynů.

Děkujeme všem rodičům dětí za pochopení a spolupráci

 

Hygienická pravidla a obecné informace k provozu MŠ od 1. 9. 2021

Všichni zákonní zástupci dětí nahlásí či aktualizují kontakty (telefonní čísla a e-maily).

Dodržujte všechna stanovená hygienická a protiepidemická pravidla a Školní řád.

Výskyt onemocnění Covid-19 u dítěte vždy hlásí zákonný zástupce zástupkyni ředitelky pro dané pracoviště.

Škola průběžně dětem i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, opakovaně probíhá edukace.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Během pobytu dítěte v MŠ budeme sledovat zdravotní stav dětí, zdali nevykazují symptomatické příznaky virového infekčního onemocnění (ranní filtr).

Pohyb zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy MŠ je omezen na co nejkratší dobu předání a vyzvednutí dítěte s nastavením příslušných protiepidemických opatření podle hygienických pravidel (zakryté dýchací cesty, dezinfekce rukou při vstupu).

S cílem snížení rizika nákazy Covid-19, zejména v období září 2021, budeme minimalizovat kontakt mezi dětmi různých tříd.

Budeme dbát na systematické provětrávání, úklid a dezinfekci všech tříd a prostor MŠ.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude škola vždy postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZ.

Během září 2021 nebudou probíhat ve vnitřních prostorách divadelní představení pro děti pořádané jinými subjekty.

Kroky MŠ v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí  a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí  příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u dětí a  při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do MŠ – dítě není vpuštěno do třídy mateřské školy; v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
 • příznaky jsou patrné během pobytu dítěte ve škole – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy. Dítě si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěno do předem připravené samostatné místnosti nebo jinak izolováno od ostatních přítomných ve škole.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V izolační místnosti pobývá dítě až do doby jeho převzetí zákonným zástupcem.

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.

V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole, škola sama KHS nekontaktuje.

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochrany dýchacích cest a za dodržení dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (viz. Školní řád).

Návrat z ciziny

 1. Pokud zaměstnanec strávil déle než 12 hodin, nebo v případě sousedních zemí 24 hodin, mimo území České republiky, musí po návratu zaměstnavateli předložit negativní výsledek testu. Pokud tak neučiní, zaměstnavatel zamezí této osobě vstup na své pracoviště. Povinnost předložit negativní test nemají očkované osoby, které mají min. 14 po dokončeném očkování, osoby, které prodělaly Covid-19 v předchozích 180 dnech, resp. osoby, které prokáží, že se na ně vztahuje jiná výjimka z testování.

Pokud se zaměstnanec vrací ze země s nízkým nebo středním rizikem nákazy, může vstoupit na pracoviště zaměstnavatele ještě před výsledky testu, ale musí nosit respirátor  ve všech případech, ve kterých je podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.

Stejné povinnosti mají i vzdělávací instituce ve vztahu k dětem, resp. jejich zákonným zástupcům.

Navíc MŠ nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

Povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě.

 1. Ochranné opatření:

Osoby, na které dopadá bod 1., musí informovat zaměstnavatele a vzdělávací instituci o cestách přesahujících 12 hodin, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země, do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Ochranné opatření nenařizuje mateřským školám aktivně vyhledávat děti, které byly v cizině.

V současné chvíli platí výjimka z testování pro osoby do dovršení 6 let věku (což je většina dětí v MŠ), ať už se vrací ze zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým či extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19. 

Testování v mateřské škole ZÁŘÍ 2021

V MŠ děti testovány nebudou.

V zájmu ochrany dětí i zaměstnanců před nákazou Covid-19 budou testováni zaměstnanci naší mateřské školy, kteří nejsou naočkováni.

Respirátory v MŠ

Ochranu dýchacích cest jsou povinni nosit provozní zaměstnanci a cizí osoby vstupující do prostor školy.

Děti a pedagogičtí pracovníci při vzdělávání tuto povinnost nemají.