Spolek přátel MŠ Opuková, z.s.

IČO: 08485682

Činnost Spolku přátel MŠ Opuková je zaměřena především na podporu volnočasových aktivit, kulturních a společenských akcí pro všechny žáky MŠ Opuková, a dále na podporu příznivého klimatu pro výchovu a vzdělávání dětí v mateřské škole, též na účinnou pomoc mateřské škole při plnění jejího poslání.

Základním účelem a hlavní činností Spolku přátel MŠ Opuková je:

  • podpora zájmové činnosti dětí
  • podpora mateřské školy v organizaci dobrovolné výpomoci při údržbě školy a jejího okolí
  • přispívání dobrovolnou pomocí svých členů materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti
  • pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí

Členové Spolku přátel MŠ Opuková mohou být pouze zákonní zástupci žáků MŠ Opuková a zaměstnanci MŠ Opuková.

Zákonní zástupci dětí se stávají členy vždy v aktuálním školním roce, za který zaplatí stanovený členský příspěvek.

Členské příspěvky lze platit:

  1. bankovním převodem, č.účtu: 2801704672/2010, variabilní symbol je stejný jako na školné či stravné dítěte
  2. hotovostní úhradou

Stanovy SPO budou k dispozici na třídě.

Předseda SPO: