Spolek přátel MŠ Opuková, z.s.

Pozvánka na zasedání členské schůzce spolku 

Termín a místo konání 6.9. 2022 v 16:30 v sídle spolku v MŠ Opukova ( Spolek přátel MŠ Opukova z.s., IČO:08485682 )

Program členské schůze:

I.    Zahájení, volba předsedajícího a zapisovatele

II.  Projednání rezignace předsedkyně spolku

III.  Volba nového předsedy spolku

IV.  Volba nového revizora spolku

 V.  Závěr

15.8.2022

IČO: 08485682

Činnost Spolku přátel MŠ Opuková je zaměřena především na podporu volnočasových aktivit, kulturních a společenských akcí pro všechny žáky MŠ Opuková, a dále na podporu příznivého klimatu pro výchovu a vzdělávání dětí v mateřské škole, též na účinnou pomoc mateřské škole při plnění jejího poslání.

Základním účelem a hlavní činností Spolku přátel MŠ Opuková je:

  • podpora zájmové činnosti dětí
  • podpora mateřské školy v organizaci dobrovolné výpomoci při údržbě školy a jejího okolí
  • přispívání dobrovolnou pomocí svých členů materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti
  • pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí

Členové Spolku přátel MŠ Opuková mohou být pouze zákonní zástupci žáků MŠ Opuková a zaměstnanci MŠ Opuková.

Zákonní zástupci dětí se stávají členy vždy v aktuálním školním roce, za který zaplatí stanovený členský příspěvek, který byl schválen na členské schůzi 6.9. 2022 na  rok 2022/2023 ve výši 2000,- 

Roční příspěvěk se hradí ve školním roce na dvě částky ve splatnosti  do 31.10. 1000,- a druhou částkou do 31.1. 1000,- aktuálního školního roku

Členské příspěvky lze platit:

  1. bankovním převodem, č.účtu: 2302512895/2010, variabilní symbol je stejný jako na školné či stravné dítěte
  2. hotovostní úhradou 

Stanovy spolku  jsou k dispozici na třídě

Předsedkyně spolku: Markéta Hrušková

Revizor: Ondřej Skovajsa