Aktuality Opuková

Školné na nový rok 2021/2022

Pozor změna plateb školného:   Od 1.9.2021 je školné vyměřeno na 880,-Kč.   Prosíme o úpravu trvalých příkazu od 1.9.2021.

Platby ŠKOLNÉHO na jednotný účet pro všechna pracoviště: č. ú.: 6023 – 170730399/0800 + variabilní symbol dítěte

Podrobně v dokumentech ZDE.

30.4.2021: Otevření MŠ

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 se od 3.5. 2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v Praze.

Od pondělí 3.5. je mateřská škola Laudova OTEVŘENÁ pro VŠECHNY DĚTI. V provozu jsou všechna pracovistě MŠ Laudova.

Dbejte na dodržování hyg. pravidel, při předávání dětí dodržujte pokyny na jednotlivých pracovištích.

Děti během pobytu v MŠ nenosí roušky.

Děti se v MŠ již netestují.

Přihlášky na letní prázdninový provoz

příjem přihlášek ukončen ke dni 30. 4. 2021

https://www.mslaudova.cz/prazdninovy-provoz/

9.4.2021: Testování v MŠ od 12. dubna

Co Vás čeká v MŠ – testování
1. Příchod do MŠ (dospělý v respirátoru, dítě v roušce, kterou během pobytu MŠ odkládá)
2. Desinfekce rukou
3. Uvítání a seznámení s testem (postup dle obrázků)
4. Samotestování (testuje rodič nebo jiná rodičem písemně pověřená osoba), na samotestování dohlíží pracovník MŠ
5. Odměna za statečnost
6. Opuštění budovy s dodržením 2 m rozestupů (čekání na výsledek testu cca 10-15 minut)
7. Výsledek testu
    a) negativní (dítě předáno učitelce, rodič odchází)
    b) pozitivní (dítě odchází s rodičem domů, rodič obdrží potvrzení o pozitivním výsledku a zařizuje PCR test)                           

8. Při odpoledním vyzvedávání dítěte rodič nevstupuje do budovy, ohlásí se a vyčká příchodu dítěte s doprovodem pracovníka MŠ,                 popř. vyzvedne na zahradě MŠ.

V MŠ se testuje LEPU testem (viz.obrázky) vždy v pondělí a čtvrtek (nebo první den docházky).

Odpovědi na Vaše dotazy najdete na: https://testování.edu.cz (Najdete zde i instruktážní video)

LEPU test  - obrázkový návod

Pověření - pověření k testování dítěte jinou osobou, např. dítě ráno doprovází babička apod. Vyplňte v případě potřeby.

Dopis ředitelky k testování dětí

Testování diagram - přehled, jak se postupuje dále

7.4.2021: Otevření MŠ od 12. dubna

Vážení rodiče, s potěšením Vám oznamuji, že 1. fáze rozvolnění umožňuje přítomnost na vzdělávání od 12.4.2021 :

- dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15

- dětem ze speciálních tříd

- dětem rodičů zaměstnaných ve vybraných profesích a integrovaného záchranného systému. (dále jen IZS) viz.níže.

Vzhledem k tomu, že neznáme přesné počty nastupujících, které jsou potřebné k nastavení provozu (rozdělení dětí do tříd), Vás žádáme o laskavé sdělení, zda Vaše dítě nastoupí 12.4 do MŠ. Tuto skutečnost nám prosím obratem (nejpozději do pátku) oznamte prostřednictvím třídního emailu či na mobilní telefon zástupkyním ředitelky - podle pracoviště, kam dochází vaše dítě.

Od 12.4.2021 máme uloženou povinnost testovat Ag testem děti 2x týdně (pondělí a čtvrtek). Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021.

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny.

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.

Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testování bude probíhat v prostorách MŠ a to neinvazivními Ag testy.

Testovat své dítě budou zákonní zástupci za asistence pověřeného zaměstnance MŠ. (v případě, že dítě přivede do MŠ jiná osoba než zákonný zástupce, je třeba písemné pověření této osoby k provedení Ag testu dítěte). Je zapotřebí počítat s 15 minutovým zdržením potřebným na vyhodnocení testu.

Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit potvrzením od pediatra či zprávou z laboratoře. Pokud ji škole nedoloží, tak se dítě účastní testování dle harmonogramu školy.

 

Vybrané profese § Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.,
 • sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.

O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.

Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.

Na děti IZS se opět vztahuje úplata za předškolní vzdělávání - školné.

Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) za období od 12.4.- 30.4.2021 je stanovena pro všechny děti vyjma dětí s povinným předškolním vzděláváním na 675 Kč.

Děkuji Vám za spolupráci, další informace o provozu dostanete nejpozději během víkendu.

Těšíme se na Vás Mgr. Alena Lucová

28.2.2021: Informace k uzavření MŠ

Uzavření MŠ na základě krizového opatření č 200 od 27.2.2021 do odvolání.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č.200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

dětí v mateřské škole

Informace o ošetřovném :
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Předškoláci se v této době budou vzdělávat distančně, viz:https://www.mslaudova.cz/predskolak/  Materiály k distanční výuce Vám budou zasílat učitelky přes třídní maily. Hotové úkoly přineste do MŠ po znovuotevření, nebo je můžete posílat na třídní maily. Mladší děti se mohou zapojovat taktéž, ale vypracování úkolů pro ně není povinné.

25. 2. 2021 Pokračování karanténního opatření v MŠ Opukové

Vážení rodiče,

situace v MŠ se zhoršuje, stále máme nové případy s pozitivitou na Covid-19 u zaměstnanců MŠ. Vzhledem k prodloužení karanténního opatření u zaměstnanců školy do 5. 3. 2021, uzavírám MŠ Opukovou do 5. 3. 2021.

Přeji všem pevné zdraví.

Mgr. Alena Lucová

Informace pro rodiče o uzavření MŠ Opukové

Vážení rodiče dětí z pracoviště Opuková,

ve třídě se vyskytlo 1 dítě s pozitivním testem na Covid19.  Přistoupili  jsem k trasování kontaktů  na pokyn Hygienické stanice.

Vzhledem k tomu, že  75% dětí bylo v kontaktu s těmito osobami s pozitivitou dne 16.2. 2021 přistupuji k uzavření provozu MŠ Opuková od 19.2.2021 na celou dobu vyhlášené karantény do 26.2.2021.

Za dny uzavření provozu MŠ Opuková Vám bude sníženo školné. Ohledně dalších informací sledujte webové stránky naší mateřské školy.

Přeji všem pevné zdraví

Mgr.Alena Lucová

Virtuální prohlídka

Vážení rodiče od února 2021 jsme pro Vás připravili virtuální prohlídku naší mateřské školy, kterou najdete v navigaci:

MŠ Opuková > O škole > Virtuální prohlídka

Potvrzení k daním za rok 2020

Potvrzení o platbách za předškolní vzdělávání pro odečet daní u docházejících dětí je možné vyzvednout ve všech třídách MŠ u paní učitelky od 13.1.2021

Potvrzení u dětí, které ukončily docházku, je možné vyzvednout v sekretariátu MŠ (Duha, Laudova 3/1030), po předchozí emailové komunikaci na adrese asistentka@mslaudova.cz nebo po telefonické domluvě na tel. 733 726 345 nebo 235 314 514   

30.11.2020

Vážení rodiče,
dovolte, abych Vám poděkovala za vstřícnost a pochopení v době mimořádného opatření a
omezení provozu MŠ z důvodu sníženého počtu personálu v naší MŠ. Situace se již normalizuje a my
Vám můžeme zajistit pro Vaše děti standartní podmínky s důrazem na zvýšenou hygienu a
bezpečnost Vašich dětí.
Těm, kteří nám vyšli vstříc a děti si ponechali doma po dobu personální krize, patří zvláštní díky.
Úplatu za předškolní vzdělávání je bohužel i po tuto dobu nutné zaplatit. V měsíci lednu 2021 každý
rodič prostřednictvím třídní učitelky dostane potvrzení o platbě „školného“, které má možnost
uplatnit na daních za rok 2020.
K drobným omezením nadále patří zrušení všech „cizích“ divadel a akcí s větším počtem účinkujících.
Budeme se snažit dětem zážitky zprostředkovat jiným způsobem prostřednictvím prožitkového učení,
uspořádání třídních kulturních akcí jako tradice „Mikuláše“ a vánočních besídek. Budeme si společně
užívat Adventu s využitím kreativních schopností paní učitelek a dětí.
Přeji Všem krásný Advent
Mgr. Alena Lucová

2.11. 2020: Poděkování

Dovolte, abych tímto poděkovala všem rodičům dětí, které měli tu možnost a děti si v této nelehké době nechali doma. Tímto svým vstřícným krokem poskytli podmínky pro bezproblémový chod mateřské školy a umožnili tak vyrovnat se z naší strany s absencí mnoha zaměstnanců MŠ. Zároveň tak můžeme dále fungovat a poskytovat vzdělávání dětem pracujících rodičů. Děti, které jsou doma však o vzdělávání ochuzené nebudou. Paní učitelky jim nadále budou posílat informace, co se děje v mateřské škole a náměty pro činnosti doma s rodiči. Pro předškolní děti máme připravené distanční vzdělávání formou emailů a materiálů, které si rodič předškoláka může vyzvednou přímo v MŠ.

Velice si vážím Vaší zodpovědnosti a vstřícnosti vůči naší mateřské škole.

S přáním pevného zdraví Mgr. Alena Lucová

29.10.2020: Vážení rodiče,

opět Vás oslovujeme v této podivné době s aktuálními informacemi týkajícími
se naší mateřské školy.
Mateřská škola, jak víte, funguje v omezeném režimu. Snažíme se pracovat dál,
i když je nás personálu stále méně a méně. Ale víme, že jsou tu pracující rodiče,
kteří nás nutně potřebují.
K dnešnímu dni již 2 učitelky prodělávají nákazu Covid-19. Je zřejmé, že i nás
se to při obrovském nárůstu případů začíná dotýkat.
Situace se mění a pokračování uzavření ZŠ i pro naši školu znamená stálá
omezení…v našem případě trvající nedostatek pedagogických pracovníků. Tato
okolnost nás nutí k dalšímu omezení provozu a to tímto způsobem:

 • Opět se obracíme na všechny rodiče celé naší MŠ Laudova, kteří mají
  možnost si dítě nechat doma, ať tak prosím učiní. Pomůže nám to se
  zabezpečením provozu tříd. Skutečnost, že dítě necháváte doma,
  nahlaste učitelce na třídě, telefonicky nebo emailem zítra tj.30.10.
 • Tato opatření budou platit po dobu nouzového stavu tj. do odvolání (dle
  situace)

Děkujeme Vám za pochopení, ohleduplnost i za předchozí pomoc.

Vážíme si všech, kteří pochopili situace a vyšli nám vstříc. Stále nám jde o stejnou věc, a to je zdraví našich dětí a nás všech.
Děkuji za spolupráci, za kolektiv MŠ Mgr. Alena Lucová

16.10.2020: Vážení rodiče,

obracím se opět na Vás s aktuálními informacemi týkajícími se provozu MŠ
Opuková.
Vzhledem k tomu, že mnoho rodičů dětí vyslyšelo naší prosby a děti si nechali
doma, nemusíme přistupovat k opatření – rozdělení dětí z pracoviště Opuková.

Děti tedy zatím zůstávají ve své domovské MŠ Opuková.

Nedostatek pedagogických pracovníků je vyřešen redukcí tříd na jednotlivých pracovištích.

Moc všem děkuji za vstřícnost a podporu v této nelehké době.

Všem přeji hodně zdraví
Mgr.Alena Lucová
V Praze 15.10.2020

Vážení rodiče,

oslovujeme Vás v této podivné době s aktuálními informacemi týkajícími se
naší mateřské školy.
Mateřská škola, jak víte, funguje v normálním režimu. Pracujeme neomezeně
ve všech třídách. A pracovat dále chceme.
Doposud jsme se nemuseli vyrovnávat se situací, kdy by někdo z personálu,
či dítě onemocnělo nemocí Covid-19. Doposud. Je zřejmé, že i nás to
při obrovském nárůstu případů může potkat.
Bohužel se situace neustále mění a vyhlášení uzavření ZŠ i pro naši školu
znamená určitá omezení… v našem případě nedostatek pedagogických
pracovníků.

Řada z nás má doma děti školou povinné a zůstává s nimi
od středy 14.10. doma. Tato okolnost nás nutí k omezení provozu a to tímto
způsobem:

 • Obracíme se na všechny rodiče celé naší MŠ Laudova, kteří mají
  možnost si dítě nechat doma, ať tak prosím učiní. Pomůže nám to se
  zabezpečením provozu tříd. Skutečnost, že dítě necháváte doma,
  nahlaste učitelce na třídě zítra tj.14.10. nebo ve čtvrtek 15.10 .
 • V případě, že toto opatření nebude dostačující, musíme přistoupit
  od pondělí 19.10.k dalšímu kroku a to rozdělení dětí z pracoviště
  Opuková na pracoviště Sluníčko. Informace týkající se tohoto opatření
  dostanou rodiče dětí z Opukové emailem nejpozději v sobotu 17.10.
 • Tato opatření budou platit po dobu nouzového stavu tj. do 2.11.2020

Omlouváme se za tyto komplikace, ale bohužel situaci je nutné urychleně řešit.
Myslíme, že nám jde o stejnou věc, a to je zdraví našich dětí a nás všech.

Děkuji za pochopení.
Za kolektiv MŠ, Mgr. Alena Lucová

Plavání I. pololetí 2020/2021

Společné informace k plavání naleznete ZDE (modrá lišta Aktuálně).

Příchod plavců do MŠ OPUKOVÁ v : 7:30h

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. 9. 2020 tj. ve čtvrtek se koná třídní schůzka rodičů v MŠ Opukové, začátek v 16:00h

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podmínky provozu od 1.9. 2020

informace ZDE


PRÁZDNONOVÝ PROVOZ 20. - 24. 7. 2020

30.6. 2020:

informace k prázdninovému provozu na pracovišti MŠ Opuková v odbobí 20. - 24. 7. 2020   ZDENOVĚ PŘIJATÉ DĚTI - registrační čísla

ZDE


Přístup na fotogalerie

Upozorňujeme zákonné zástupce a přátele naší školy, kteří chtějí i nadále sledovat dění na našich školách prostřednictvím fotogalerií "Proběhlých akcí", že fotografie jsou z důvodu dodržování GDPR směrnic zaheslované.

Přístupové heslo je Vám k dispozici na třídách.... od února 2019 Vás zdravíme na nových stránkách MŠ Laudova se speciálními třídami.