Klub přátel MŠ LAUDOVA - MŠ DUHA, z.s.

IČO: 07719311

Činnost KP je zaměřena především na podporu volnočasových aktivit a kulturních a společenských akcí pro všechny žáky MŠ DUHA, a dále na podporu příznivého klimatu pro výchovu a vzdělávání dětí v mateřské škole a na účinnou pomoc mateřské škole při plnění jejího poslání.

Základním účelem a hlavní činností KP je:

  • podpora zájmové činnosti dětí
  • podpora mateřské školy v organizaci dobrovolné výpomoci při údržbě školy a jejího okolí
  • přispívání dobrovolnou pomocí svých členů materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti
  • pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí

Členové KP mohou být pouze zákonní zástupci žáků MŠ DUHA a zaměstnanci MŠ LAUDOVA.

Zákonní zástupci dětí se stávají členy vždy v aktuálním školním roce, za který zaplatí stanovený členský příspěvek.

Na členské schůzi dne 5. 9. 2023 byl odsouhlasen členský příspěvek na školní rok 2023/2024 ve výši 2.000,- Kč. Je možné sjednat platby čtvrtletně či pololetně.

Členské příspěvky lze platit:

  1. bankovním převodem, č.účtu: 2101565421/2010, variabilní symbol je stejný jako na školné či stravné dítěte
  2. hotovostní úhradou

Stanovy KP jsou vyvěšeny na každé třídě.

Předseda KP: Markéta Hrušková, pokladník Vendula Dvořáková - třída Mráček

První revizor: JUDr. Jakub Blažek