Specifika školy

V mateřské škole DUHA najdete:

- 4 věkově heterogenní třídy

- z toho 2 třídy speciální pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

- kvalifikované učitelky

- logopedické asistentky

- speciální pedagožky

- asistenty pedagoga

Co nabízíme:

- vzdělávání a výchova dětí vychází ze Školního vzdělávacího programu "Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě"

- heterogenní (věkově smíšené) třídy pro děti od 3 do 7 let, rozvíjíme tak u dětí prosociální chování (vzájemnou pomoc, toleranci, sounáležitost, spolupráci a empatii), podporujeme rodinné vztahy (sourozenci společně v jedné třídě)

- součástí pravidelných vzdělávacích aktivit rozvíjejících všechny oblasti dítěte (poznávací, pohybové, komunikační, tvořivé, sociální a společenské) jsou také jogová cvičení (Lali cvičí jógu), hrátky s angličtinou, canisterapie, tvoření z keramické hlíny, oslavy našich tradičních svátků, plavání pro předškoláky v řepském bazénu

Rozšířená příprava na školu:

- Metoda dobrého startu - stimulační a rehabilitační metoda autorky J. Swierkoszové rozvíjí všechny oblasti, které jsou nutné pro úspěšný nástup do školy.  Její široké použití se vztahuje na oblast prevence i na terapii, děti s normálním psychomotorickým vývojem aktivizuje, u dětí s poruchami vývoje upravuje nerovnoměrně se rozvíjející oblasti.

- iSophi - digitálně asistovaná diagnostika - diagnostika je zaměřena na oblasti vázající se ke školní zralosti, a to na úroveň rozumových dovedností (grafomotorika, matematické představy, prostorová a časová orientace, zrakové a sluchové vnímání, řeč a verbální myšlení). Výstupem jsou grafy s procentuálním zhodnocením jednotlivých oblastí. Můžeme hned vidět, kde je dítě bez problémů a kde je třeba ho podpořit. Součástí diagnostických výstupů je také report pro rodiče, aby i oni viděli, kde mají své dítě podpořit.

- iSophi Smart - rozvojový program pro předškoláky - vzdělávací nástroj inovativně propojující tradiční stavebnice s tabletem. 

Obsah programu připravený pedagogy a psychology rozvíjí již od předškolního věku rozumové oblasti pro 21. století, řadí se do celosvětového trendu podpory STEM (tzn. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Součástí je rozvoj informatického a algoritmického myšlení, zařazeného  i do nového RVP pro předškolní vzdělávání.

iSophi SMART rozvíjí:

  • Informatické a algoritmické myšlení
  • Prostorovou orientaci
  • Časovou orientaci
  • Zrakové vnímání
  • Matematické dovednosti

Výchova a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

- diagnostika a tvorba Individuálních vzdělávacích plánů

- spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem (PPP a SPC), s NAUTIS

- neuro vývojová stimulace, relaxační pokoj, prvky Montessori pedagogiky

- strukturovaná a vizualizovaná výuka s individuálním přístupem

- výroba a využívání speciálních pomůcek

- alternativní a augmentativní komunikace, Makaton, piktogramy, PC program

- zkušený a odborně připravený tým pedagogů a asistentů pedagoga

Canisterapie na třídách

DSCN2396.JPG
DSCN3922.JPG
IMG_20170125_104820
IMG_20171101_104605

Počítačová pracovna

Knihovna

Magic Box

Magic box1
Magic box2

Hračkovna spolku Laudovka

Logopedická pracovna

Relaxační pokoj

IMG_8690.jpeg
IMG_8689.jpeg