Spolek FIALKA

     Spolek Fialka vznikl z vlastní iniciativy rodičů, příbuzných a přátel dětí navštěvujících MŠ FIALKA v roce 2008. Své aktivity a činnosti hradí pouze z členských příspěvků, darů od soukromých, fyzických a právnických osob. Dále z grantů a dotací státu, neziskových organizací a nadací.

     Hlavním cílem činnosti Spolku je:

 • vytváření podmínek pro všestranný rozvoj žáků mateřské školy Fialka
 • podpora pedagogů této školy ve výchovně vzdělávací činnosti
 • v neposlední řadě také podpora začlenění dětí s postižením a znevýhodněním do běžné společnosti v rámci vzdělávání v mateřské škole, ale také prostřednictvím volnočsových aktivit

Činnosti zaměřené na podporu mateřské školy jako celku - zkvalitňování prostředí, nadstardantní aktivity

 • Úprava a revitalizace školní zahrady (vybavení herními prvky - jednotliví dárci)
 • Projekt relaxační místnosti Bílý pokoj (Nadace Vodafone, společnost Hochtief, Komerční banka, rodiče, prodej výrobků)
 • Projekt keramické dílny - z prostředků Spolku je hrazena keramická hlína, glazura a další nezbytné pomůcky
 • Canisterapie
 • Rekondiční jízda na koních
 • Spolek oslovuje nadace a ve spolupráci s nimi se opakovaně podařilo zajistit finanční prostředky na osobní asistenci pro pobyt dětí s postižením na škole v přírodě
 • Organizace a financování výletů, divadelních představení; rodiče hradí jen část z celkových nákladů (Spolek přispívá většinou 50% i více); některé nadstardandní akce jsou hrazeny pouze z prostředků Spolku
 • Příspěvky na dopravu autobusem
 • Organizace a financování větších kulturních projektů v rámci inkluzivního směřování MŠ - společné akce pro děti a rodiče (tématicky zaměřené dle ŠVP) - multikultura, Čarodějnice, aj.
 • Pasování předškoláků; aktivity určené pro předškoláky - poznávací výlety i programy
 • Nadstardandní vybavení - Spolek zprostředkoval prodej obrázků a z výtěžku ho bylo možné pořídit

Podpora výchovně vzdělávací činnosti v souladu s potřebamí jednotlivých tříd

 • Nadstardandní výtvarné potřeby
 • Nákup pracovních sešitů pro předškolní přípravu
 • Nákup didaktických pomůcek a materiálu potřebného k jejich výrobu
 • Prostředky na nákup vánočních dárků

Plány na další činnost - další úpravy a vylepšení zahrady, vybudování knihovny odborné literatury společně s návrhy všech členů

      Členy Spolku jsou především rodiče žáků mateřské školy a její pedagogové. Členství je dobrovolné, pro členy je placení členských příspěvků povinné. Není povinností rodičů být členy Spolku, ale v rámci principu spravedlnosti je nutné uhradit plnou cenu celoškolních aktivit. netýká se koníků a psů, ti jsou dobrovolní.

Spolek Fialka je možné podpořit několika způsoby:

 • Pravidelným finančním příspěvkem (učitelce na třídě) - měsíčně, pololetně, ročně. Výše příspěvku dle věku dítěte
 • Jednorázovým finančním darem, kdy darovací smlouva je k dispozici
 • Věcnými dary, poskytováním služeb

Finanční a věcný dar je možné si podle zákona o dani odečíst z daní

Stanovy Spolku Fialka jsou vyvěšeny na všech šatnách jednotlivých tříd mateřské školy FIALKA

Veškeré informace ohledně hospodaření získáte u paní učitelek na jednotlivých třídách